Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.Γλυφάδα 5/3/2018

Θέμα: Υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.


Ερώτηση προς την δημοτική αρχή του Δήμου Γλυφάδας.

Κύριε Δήμαρχε,

ψηφίστηκε στις 15/2/2018 η επισυναπτόμενη διάταξη του ν. 4520/2018 που δίνει την δυνατότητα δημιουργίας έως δύο νέων τμημάτων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε εάν ο δήμος μας διατίθεται να κάνει χρήση της διάταξης και να παρουσιάσει εγκαίρως την πρότασή του ώστε να λειτουργήσει και νέος παιδικός σταθμός από την καινούργια σχολική χρονιά.

Όπως γνωρίζετε η σημερινή ηγεσία του υπουργείου εσωτερικών έχει επεκτείνει το δικαίωμα εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς και σε γονείς που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας δίνοντας τη δυνατότητα στις άνεργες μητέρες και πατέρες να αναζητήσουν απασχόληση.
Θα θέλαμε λοιπόν να μας ενημερώσετε για τον συνολικό αριθμό νηπίων για τα οποία η αίτηση εγγραφής τους δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτή την τρέχουσα σχολική χρονιά στις δομές του δήμου Γλυφάδας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η σταδιακή εφαρμογή της φοίτησης των νηπίων στα νηπιαγωγεία δίνει την ευχέρεια απορρόφησης μεγαλύτερου αριθμού παιδιών προνηπιακής ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.
Ποιά είναι η εκτίμηση των υπηρεσιών του δήμου για τον αριθμό των νέων θέσεων που προκύπτουν και ποιές οι μη ικανοποιούμενες ανάγκες με την υφιστάμενη δυναμικότητα των παιδικών σταθμών;


Ακολουθεί η εν λόγω ψηφισθείσα διάταξη:
ν.4520 ΦΕΚ 30/22-2-2018
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 51
για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας
1. Για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγ-
γύης σε Δήμους των οποίων οι υπηρεσίες ή νομικά τους
πρόσωπα λειτουργούν βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, υλοποιείται πρόγραμμα χρηματοδό-
τησης για την ίδρυση έως δύο (2) νέων τμημάτων βρεφι-
κής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας σε κάθε Δήμο,
με έναρξη εφαρμογής του προγράμματος εντός του έ-
τους 2018.
2. Οι δαπάνες χρηματοδότησης θα καλυφθούν από πι-
στώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης.
3. Η χρηματοδότηση καλύπτει: α) εργασίες ανακαίνι-
σης, επισκευής και διαμόρφωσης υφιστάμενων κτιρια-
κών χώρων, οι οποίοι ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα,
χρήση και νομή στους Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα ή
είναι παραχωρημένοι σε αυτούς κατά χρήση ή μισθωμέ-
νοι από αυτούς, τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές και
υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες και β) το κόστος
προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουρ-
γία των νέων τμημάτων φροντίδας βρεφών και νηπίων.
4. Φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του
προγράμματος της παραγράφου 1 είναι η «Ελληνική Ε-
ταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης» (ΕΕΤΑΑ).
Η μεταβίβαση των αναγκαίων πόρων από τον Ειδικό Φο-
ρέα 33_220 στην ΕΕΤΑΑ, οι διαδικασίες υλοποίησης του
Προγράμματος και η διαχείριση των μεταβιβαζόμενων
πόρων από την ΕΕΤΑΑ καθορίζονται με προγραμματική
σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτε-
ρικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋπο-
θέσεις σχεδιασμού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηματοδό-
τησης και διαχείρισης του ως άνω προγράμματος, οι Δή-
μοι οι οποίοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα με
τις υπηρεσίες ή τα νομικά τους πρόσωπα, οι διαδικασίες
εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος, οι ενέρ-
γειες και δράσεις των φορέων χρηματοδότησης, διαχεί-
ρισης και υλοποίησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

                                           Ανατροπή στη Γλυφάδα -Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου